+385 95 91 20 205 croswimming@gmail.com

HRVATSKI PLIVAČKI SAVEZ OSOBA S INVALIDITETOM

 

STATUT

HRVATSKOG PLIVAČKOG SAVEZA OSOBA S INVALIDITETOM

 

 

Zagreb, rujan 2006. godine

Temeljem članka Zakona o udrugama ("N.N", br. 88/01) i članka 53.

Zakona o športu ("N.N", broj: 71/06 ), Skupština Hrvatskog plivačkog saveza osoba s invaliditetom na sjednici održanoj dana 22. 09.2006. godine donosi

STATUT

HRVATSKOG PLIVAČKOG SAVEZA OSOBA S INVALIDITETOM

 

I. TEMELJNE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Statutom Hrvatski plivački savez osoba s invaliditetom uređuje svoj ustroj, djelokrug, način rada i djelovanja, a u svrhu ostvarivanja potreba i interesa plivačkog športa za osobe s invaliditetom.

Hrvatski plivački savez osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Savez) je nacionalni športski savez za osobe s invaliditetom koji potiče, promiče i skrbi o hrvatskom plivačkom športu za osobe s invaliditetom

Članak 2.

Savez je neprofitna pravna osoba i upisuje se u registar nadležnog tijela državne uprave.

Savez je samostalan u ostvarivanju svojih ciljeva utvrđenih ovim Statutom, a za svoje obveze odgovara cijelom svojom imovinom u skladu sa zakonom.

Članak 3.

Savez ima statut koji je temeljni opći akt Saveza.

Statut mora biti u suglasnosti sa odredbama Zakona o Športu, Zakona o udrugama te Statutom i Pravilima Hrvatskog paraolimpijskog odbora.

Članak 4.

Savez djeluje na teritoriju Republike Hrvatske.

Sjedište Saveza je u Zagrebu, Turopoljska 14.

Članak 5.

Pored punog naziva Savez može upotrebljavati i skraćeni naziv, koji glasi: "HPSOI".

Pored svog naziva na hrvatskom jeziku Savez može upotrebljavati i naziv na engleskom jeziku, koji glasi: "Croatian Swimming Federation for disabled”

Članak 6.

Savez je osnovan 2006. godine pod nazivom: " Hrvatski plivački savez osoba s invaliditetom"

Članak 7.

Savez predstavlja i zastupa predsjednik Saveza, a u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti, dopredsjednik.

Savez u svim poslovima zastupa i glavni tajnik Saveza.

Članak 8.

Savez ima pečat i štambilj.

Pečat Saveza je okruglog oblika, promjera 25 mm, a uz rub pečata ispisani tekst: "Hrvatski plivački savez osoba s invaliditetom ", te u sredini pečata skraćeni naziv HPSOI.

Štambilj Saveza je pravokutnog oblika dužine 50 x 15 mm, sa ispisanim tekstom: "Hrvatski plivački savez osoba s invaliditetom - Zagreb", Turopoljska 14.

Uporaba i čuvanje pečata i štambilja utvrđuje se uputstvom koje donosi Izvršni odbor Saveza.

Članak 9.

Savez ima zastavu i znak.

Članak 10.

Savez je član Hrvatskog paraolimpijskog odbora.

Članak 11.

Savez se može, učlaniti u međunarodnu plivačku športsku udrugu na temelju propisa međunarodne plivačke organizacije, kada je to u interesu plivačkog športa Hrvatske, a nije u suprotnosti sa zakonom.

Odluku o učlanjivanju Saveza donosi Skupština Saveza.

Članak 12.

U Savezu nije dozvoljena rasna, nacionalna, spolna, vjerska i politička diskriminacija, te sprječavanje sloboda i prava čovjeka i građanina.

 

II. CILJEVI I ZADAĆE SAVEZA

 

Članak 13.

Ciljevi Saveza su:

• razvitak i promicanje plivačkog športa za osobe s invaliditetom na području Republike Hrvatske,

• stvaranje uvjeta za postizanje vrhunskih dometa u plivačkom športu za osobe s invaliditetom,

• širenje plivačkih aktivnosti osobito djece i mladeži, od obuke neplivača do vrhunskih rezultata za osobe s invaliditetom

• razvijanje i promicanje međusobne suradnje plivačkih klubova i njihovih članova,

• ostvarivanje međunarodnih športskih veza i suradnje,

• promicanje odgojnih zadaća u športu u duhu fair-play-a, razumijevanja, tolerancije i odgovornosti kroz bavljenje plivačkim športom,

• širenje paraolimpijskih ideala i jačanje paraolimopijskog pokreta.

Članak 14.

U ostvarivanju svojih ciljeva Savez ima zadaću da u svom djelokrugu:

• utvrđuje razvoj i program razvoja plivačkog športa za osobe s invaliditetom u Republici Hrvatskoj,

• potiče, promiče i nadgleda plivački šport za osobe s invaliditetom na području Republike Hrvatske,

• usklađuje aktivnosti svojih članica i pruža im stručnu pomoć u radu,

• predstavlja hrvatski plivački šport za osobe s invaliditetom pred športskim i državnim tijelima u Republici, te Međunarodnim paraolimpijskim odborom-plivanje uz suglasnost HPO-a

• organizira nacionalna plivačka prvenstva, te međunarodna i druga natjecanja i priredbe za osobe s invaliditetom,

• skrbi o vrhunskim športskim i nacionalnim plivačkim ekipama za osobe s invaliditetom,

• skrbi o unapređenju stručnog rada i osposobljavanja stručnih djelatnika,

• obavlja i druge poslove i zadaće određene zakonom i ovim Statutom.

Članak 15.

Radi uspješnog izvršavanja poslova i zadaća iz članka 14. ovog Statuta,

Savez surađuje sa udruženim članovima, međunarodnim plivačkim udrugama,

nadležnim tijelima državne uprave, obrazovnim i drugim udrugama, te

trgovačkim društvima i drugim stručnim državnim tijelima i udrugama.

Savez surađuje s Hrvatskim plivačkim savezom na temelju ugovora o suradnji.

Članak 16.

Savez može osim djelatnosti iz oblasti plivačkog športa za osobe s invaliditetom, neposredno obavljati i djelatnosti u skladu sa zakonom.

Savez svoju djelatnost ne smije obavljati radi stjecanja dobiti. Ako u obavljanu svoje djelatnosti Savez ostvari dobit, ona se mora, isključivo koristiti za obavljanje i unaprjeđenje djelatnosti Saveza, kojima se ostvaruju ciljevi Saveza utvrđeni ovim Statutom.

 

III. ČLANSTVO,

 

Članak 17.

Članovi saveza su plivački klubovi i plivačke udruge koji u svojim ciljevima i djelatnostima imaju definiran rad s osobama s invaliditetom, odnosno koji u svom članstvu imaju osobe s invaliditetom, županijski plivački savezi, plivački savez Grada Zagreb te gradski plivački savezi osoba s invaliditetom.

Članstvo u savezu može biti punopravno, podupiruće i počasno.

Punopravni članovi Saveza su: plivački klubovi i plivačke udruge koji u svojim ciljevima i djelatnostima imaju definiran rad osoba s invaliditetom.

Podupirući članovi Saveza su županijski plivački savezi, plivački savez Grada Zagreba, gradski plivački savezi, plivački klubovi i plivačke udruge koji u svom članstvu imaju osobe s invaliditetom.

Podupirajućim članom može postati i svaka pravna osoba koja sukladno propisanim uvjetima novčanom potporom ili na drugi način pomaže razvitak i napredak plivačkog športa osoba s invaliditetom, te ostvarivanje ciljeva i zadaća Saveza.

Počasnim članom Saveza mogu postati zaslužni pojedinci koji pridonose razvoju plivačkog sporta osoba s invaliditetom.

Podupirući i počasni članovi Saveza nemaju pravo glasa u Skupštini.

Članak 18.

Udruge iz Članka 17. ovog Statuta, da bi postale članom Saveza, moraju dostaviti Savezu:

1. Odluku o udruživanju u Savez;

2. Presliku svog Statuta;

3. Presliku Rješenja o Registraciji

4. Presliku obavijesti Državnog Zavoda za Statistiku o razvrstavanju udruge prema NKD-u;

5. Osnovne podatke o ustroju i djelatnosti

6. Osnovne Podatke o članstvu, predsjedniku i tajniku

Članak 19.

Odluku o učlanjenju donosi Skupština Saveza.

Između dvije sjednice Skupštine Saveza, Izvršni odbor odlučuje o primanju u privremeno članstvo. Privremena članica ima sva prava i obveze članice Saveza, osim prava odlučivanja u tijelima Saveza.

Članak 20.

Članovi imaju jednaka prava, obveze i odgovornosti u Savezu.

Svoju samostalnost i pravni subjektivitet članovi ostvaruju u programskom, poslovnom i osobnom pogledu, te pravom odlučivanja i djelovanja iz djelokruga svoga rada, kao i snošenjem potpune odgovornosti za svoje radnje.

Članak 21.

Članovi imaju pravo i obvezu djelovati u radu Saveza i predlagati mjere i djelatnosti radi uspješnijeg ostvarivanja ciljeva i zadaća Saveza.

Članovi moraju provoditi odluke i zaključke tijela Saveza i odgovorne su za njihovu provedbu.

Članak 22.

Statut i drugi opći akti članova Saveza moraju biti sukladni zakonima, ovim Statutom, te drugim općim aktima Saveza.

Članak 23.

Kada član Saveza svojim djelovanjem ne ostvaruje utvrđene ciljeve i zadaće zbog kojih je osnovan, nadležno tijelo Saveza mora ga upozoriti na nedostatke u radu i predložiti mu sazivanje izvanredne Skupštine članice Saveza i utvrditi odgovornost odgovornih osoba.

Ako član Saveza i nakon upućenih upozorenja nastavi djelovati suprotno odredbama svog i ovog Statuta, brisat će se iz članstva Saveza, temeljem odluke Skupštine Saveza.

Članak 24.

Članstvo u Savezu prestaje:

• brisanjem člana Saveza iz registra,

• ako se utvrdi da je član prestao djelovati;

• ako se broj članova udruge smanji ispod broja određenog za osnivanje udruge

• odlukom Skupštine Saveza, ako član svojim djelovanjem šteti interesima Saveza

• na vlastiti zahtjev uz obrazloženje.

 

IV. USTROJSTVO

 

1. Skupština Saveza

Članak 25.

Skupština Saveza (u daljem tekstu: Skupština) je najviše tijelo Saveza koje upravlja poslovima Saveza.

Skupština se sastaje najmanje jedanput godišnje

Svake četiri godine održava se Izborna Skupština.

Članak 26.

Skupštinu Saveza čine predstavnici punopravnih članova Saveza.

Svaki punopravni član Saveza bira u Skupštinu dva predstavnika.

Predstavnik Saveza u Hrvatskom paraolimpijskog odboru član je Skupštine po položaju.

Predsjednik Saveza po položaju je član Skupštine Saveza.

Članak 27.

Predstavnik u Skupštini Saveza može biti osoba:

1. koja je državljanin Rep. Hrvatske,

2. koja je navršila 18 godina i poslovno je sposobna,

3. koja je ugledni plivački djelatnik ili istaknuti športaš,

4. koja je član udruge koju predstavlja

5. koja prihvaća Statut HPSOI-a

6. koja nije pravomoćno osuđivana za kaznena dijela protiv dostojanstva ličnosti i morala

Članak 28.

U upravljanju poslovima Saveza Skupština obavlja slijedeće poslove:

1. donosi i mijenja Statut i druge opće akte Saveza

2. donosi srednjoročni plan i program paralimpijskog ciklusa, te program rada    Saveza,

3. donosi financijski plan, te ispituje i odobrava financijsko izvješće Saveza,

4. bira i imenuje, te razrješava članove Izvršnog odbora i druga tijela, kada je to određeno Statutom,

5. bira i razrješava predsjednika Saveza,

6. bira predstavnika Saveza u Hrvatski paralimpijski odbor,

7. utvrđuje sustav uz suglasnost HPO, uvjete i organizaciju plivačkih natjecanja za osobe s invaliditetom Republike Hrvatske,

8. utvrđuje prijedloge ukupnog programa plivanja za osobe s invaliditetom za koji se sredstva osiguravaju putem Hrvatskog paraolimpijskog odbora,

9. obavlja i druge poslove iz djelokruga Saveza, ako ovim Statutom ili odlukom Saveza nisu stavljeni u nadležnost Izvršnog odbora ili drugog tijela Saveza.

Članak 29.

Mandat predstavnika u Skupštini traje četiri godine.

Predstavniku u skupštini mandat može prestati i prije isteka roka na koji je izabran u slučaju:

• promjene ili gubitka državljanstva

• njegova opoziva ili razrješenja

• podnošenjem ostavke na funkciju predstavnika u Skupštini, i

• nastupom takvih okolnosti zbog kojih predstavnik ne bi više mogao obavljati dužnost predstavnika u Skupštini.

Opoziv predstavnika vrši se na način i po postupku predviđenom za njegovo predlaganje, odnosno izbor.

Mandat naknadno izabranog predstavnika traje do isteka mandata Skupštine.

Članak 30.

Ukoliko je predstavnik kojem je mandat prestao prije roka na koji je bio predložen i izabran, bio i član Izvršnog odbora, o izboru novog

člana Izvršnog odbora odlučuje Skupština.

Članak 31.

Predstavnik u Skupštini ima osobito prava i dužnosti da:

• sudjeluje u radu Skupštine kao i drugim tijelima u koje je biran,

• zauzima stavove o pitanjima o kojima se odlučuje u Skupštini i njenim tijelima,

• postupa u skladu s opće utvrđenom politikom razvoja športa za osobe s invaliditetom u Republici Hrvatskoj, vodeći pri tome računa o širim društvenim interesima, interesima članova Saveza, kao i neophodnosti usuglašavanja i sporazumijevanja

• radu Skupštine i o svom radu u Skupštini izvještava tijela članova Saveza koju predstavlja,

• pokreće raspravu o pitanjima iz djelokruga rada Skupštine,

• sudjeluje u razmatranju svih akata koji se donose u Savezu, te Skupštini i drugim tijelima Saveza, podnosi prijedloge zaključaka u svezi izmjena i dopuna tih akata,

• traži podatke i stručnu pomoć od Stručne službe Saveza radi obavljanja svoje predstavničke dužnosti.

Članak 32.

Skupština odlučuje o pitanjima iz svog djelokruga rada na sjednicama.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočno više od

polovine ukupnog broja izabranih predstavnika u Skupštini.

Skupština odlučuje javnim glasovanjem, osim kada je ovim Statutom

određeno tajno glasovanje, a odluke su pravovaljane ako je za iste glasovala

većina od ukupnog broja nazočnih predstavnika na Skupštini.

Članak 33.

Sjednice Skupštine saziva i predsjedava im predsjednik Saveza (u daljem tekstu: predsjednik).

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, Skupštini predsjedava i rukovodi radom dopredsjednik Saveza.

Članak 34.

Predsjednik saziva Skupštinu:

kada ocijeni da je potrebno sazvati Skupštinu, a najmanje jedanput godišnje,

na temelju zaključaka Izvršnog odbora,

na zahtjev više od 1/3 članica Saveza,

Ukoliko predsjedik u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva za sazivanje Skupštine istu ne sazove – sazvat će je predlagači.

Članak 35.

Poziv za Skupštinu s prijedlogom dnevnog reda i materijalima dostavlja se predstavnicima Skupštine najmanje osam dana prije održavanja Skupštine.

Ako se na Skupštini odlučuje o pitanjima koja zbog svog značaja iziskuju obveznu javnu raspravu članica Saveza, materijali za javnu raspravu dostavljaju se najmanje petnaest dana, a najviše trideset dana prije održavanja Skupštine.

U izuzetnim situacijama predsjednik može sazvati Skupštinu i u kraćem roku, ali ne kraćem od tri dana.

2. Izvršni odbor

Članak 36.

Izvršni odbor je tijelo Skupštine koje rukovodi radom Saveza između sjednica Skupštine.

Izvršni odbor ima pet članova.

Predsjednik, dopredsjednik i Glavni tajnik po funkciji su članovi Izvršnog Odbora.

Članove Izvršnog odbora bira javnim glasovanjem Skupština iz reda predstavnika u Skupštini na prijedlog predsjednika.

Iznimno u Izvršni odbor mogu biti birane najviše 2 osobe na prijedlog predsjednika, istaknuti i zaslužni plivački djelatnici koji nisu predstavnici u Skupštini.

Članak 37.

Izvršni odbor obavlja slijedeće poslove:

• provodi razvoj plivačkog športa za osobe s invaliditetom u Republici Hrvatskoj koju utvrdi Skupština

• utvrđuje prijedlog Statuta Saveza i drugih općih akata što ih donosi ili razmatra Skupština,

• predlaže Skupštini donošenje srednjoročnog plana razvoja i programa u sklopu olimpijskog ciklusa, godišnjeg programa, financijskog plana, te utvrđuje prijedlog financijskog izvještaja,

• skrbi o realizaciji usvojenog plana i programa nastupa nacionalnih selekcija i pojedinaca,

• Izvršni odbor bira direktora nacionalnih selekcija Saveza,

• utvrđuje nacrt prijedloga ukupnog programa plivačkog športa za koji se sredstva osiguravaju kod Hrvatskog paraolimpijskog odbora,

• predlaže Skupštini uvjete za organiziranje plivačkih natjecanja za osobe s invaliditetom u Republici Hrvatskoj i sustav natjecanja na razini Republike,

• provodi i osigurava provođenje odluka Skupštine,

• razmatra, utvrđuje i predlaže Skupštini donošenje svih ostalih odluka iz nadležnosti Skupštine,

• izvršava financijski plan Saveza i u okviru financijskog plana odlučuje o rasporedu i dinamici korištenja sredstava, u skladu s prilivom istih,

• imenuje glavnog tajnika Saveza,

• usklađuje financijski plan Saveza tijekom godine u skladu s utvrđenom politikom i utvrđenim sredstvima,

• upravlja pokretnom i nepokretnom imovinom saveza,

• bira i opoziva predstavnike u tijelima Saveza i iz drugih športskih udruga, kao i HPO-a,

• razmatra pitanja iz rada svojih članica i poduzima odgovarajuće mjere za boljitak njihovog rada,

• određuje predstavnike saveza za međunarodna natjecanja i priredbe,

• daje mišljenje i suglasnost za organiziranje međunarodnih plivačkih natjecanja za osobe s invaliditetom koja se održavaju u Republici Hrvatskoj, te daje suglasnost za nastup svojih članica i pojedinaca na međunarodnim natjecanjima van zemlje,

• donosi godišnji plan svoga rada,

• donosi Poslovnik o svom radu,

• odlučuje o organizaciji i načinu obavljanja stručnih, administrativnih i tehničkih, te pomoćnih poslova za potrebe Saveza i njegovih članica,

• utvrđuje visinu plaće odnosno nadoknade Glavnom tajniku Saveza i direktoru nacionalnih plivačkih ekipa za osobe s invaliditetom,

• obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i drugim aktima Saveza ili koje mu povjeri Skupština, te rješava pitanja koja nisu predviđena ovim Statutom, a utvrđuje ih Skupština

• bira dopredsjednika saveza iz svojih redova

Članak 38.

Izvršni odbor odlučuje o pitanjima iz svog djelokruga rada na sjednicama.

Sjednice Izvršnog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje dva puta godišnje.

Članak 39.

Izvršni odbor može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočno više od polovine ukupnog broja članova Izvršnog odbora.

Izvršni odbor odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova Izvršnog odbora.

Članak 40.

Izvršni odbor donosi odluke javnim glasovanjem, osim kada Izvršni odbor donese odluku da se o pojedinim pitanjima glasuje tajno.

Članak 41.

Sjednice Izvršnog odbora saziva i predsjedava im predsjednik.

U slučaju spriječenosti predsjednika, sjednice saziva i predsjedava im dopredsjednik Saveza.

Sjednice Izvršnog odbora može sazvati i najmanje tri člana Izvršnog odbora.

Članak 42.

Izvršni odbor za svoj rad odgovoran je Skupštini.

Skupština može opozvati pojedinog člana Izvršnog odbora prije isteka njegovog mandata, ako ne obavlja svoju zadaću sukladno s odredbama ovog Statuta, odnosno sukladno odlukama Skupštine saveza.

Skupština može opozvati sve članove Izvršnog odbora, kao i drugih radnih tijela Saveza, ako se utvrdi da zbog neodgovornosti, neažurnosti i neznanja u pripremi i izvršavanju zadaća iz programa rada Skupštine, odnosno dokumente za prosudbu ne dostavljaju u propisanom roku članicama, te otežavaju rad i djelovanje Skupštine, odnosno onemogućavaju ostvarivanje razvoja plivačkog športa za osobe s invaliditetom.

Članak 43.

Za pripremu prijedloga i stručnu obradu pojedinih pitanja Izvršni odbor iz svoje nadležnosti osniva stalne i povremene komisije, kao stručna i pomoćna tijela u svom radu (Disciplinska odbore, Stručna komisija, Medicinska komisija i dr..)

Odlukom o imenovanju stalnih i povremenih komisija Izvršni odbor određuje njihove zadaće i način rada, sastav, trajanje mandata, kao i druga pitanja od značaja za njihov rad.

3. Predsjednik Saveza

Članak 44.

Za predsjednika Saveza može biti birana osoba čiju kandidaturu istakne najmanje dva predstavnika Skupštine.

Predsjednik se bira iz reda predstavnika Skupštine na vrijeme od četiri godine i može biti ponovo izabran.

Zadaće predsjednika:

• predstavlja i zastupa Savez u okviru nadležnosti utvrđenih ovim Statutom i drugim    općim aktima Saveza,

• saziva sjednice Skupštine i Izvršnog odbora,

• predsjedava sjednicama Skupštine i Izvršnog odbora,

• potpisuje akte koje donosi Skupština i Izvršni odbor,

• skrbi o izvršenju odluka Skupštine i Izvršnog odbora,

• obavlja i druge zadaće predviđene ovim Statutom i drugim općim aktima Saveza.

Članak 45.

Predsjednik je odgovoran za svoj rad Skupštini Saveza i Izvršnom odboru.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika dopredsjednik Saveza preuzima sve ovlasti i obveze predsjednika.

4. Glavni tajnik Saveza:

Članak 46.

Savez ima glavnog tajnika.

Glavnog tajnika imenuje Izvršni odbor na vrijeme od četiri godine.

Uvjete koje mora ispunjavati Glavni tajnik utvrđuje Izvršni odbor, a međusobna prava i obveze Saveza i Glavnog tajnika uređuju se ugovorom o radu, kojeg u ime Saveza zaključuje Izvršni odbor.

Članak 47.

Za glavnog tajnika može biti imenovana osoba koja posjeduje organizacijske sposobnosti i da ima dokazane rezultate kao stručna osoba plivačkog športa za osobe s invaliditetom.

Članak 48.

Glavni tajnik je samostalan u svom radu.

Za svoj rad glavni tajnik je odgovoran Izvršnom odboru i Skupštini.

Članak 49.

Glavni tajnik može biti razriješen dužnosti i prije isteka vremena na koje je imenovan u slijedećim slučajevima:

• ako nije ostvario ciljeve i zadaće iz svoje nadležnosti, odnosno koje je bio dužan ostvariti prema odluci Izvršnog odbora, a u okviru mandatnog razdoblja,

• ako svojim radom svjesno povrijedi Ustav, zakone, Statut i druge općen akte i odluke Saveza, zbog čega mogu nastati štetne posljedice za Savez i šport u cjelini,

• ako neosnovano odbije da izvršava odluke Skupštine,

• ukoliko se razriješi dužnosti na vlastiti zahtjev.

Odluku o razrješenju dužnosti glavnog tajnika donosi Izvršni odbor kada utvrdi da postoji osnovanost da se takva odluka donese.

Inicijativu za razrješenje dužnosti glavnog tajnika mogu dati najmanje 2 (dva) člana Izvršnog odbora uz pisano obrazloženje uz prijedlog o razrješenju.

Članak 50.

Zadaće i ovlasti glavnog tajnika:

• zastupa Savez, skrbi za zakonitost rada i ispunjavanju zakonom propisanih obveza Saveza,

• odgovoran je za pravovremenu pripremu materijala za sjednice Skupštine, Izvršnog odbora i drugih tijela Saveza,

• skrbi o izvršavanju zaključaka Skupštine, Izvršnog odbora i drugih tijela Saveza,

• naredbodavac je za izvršenje financijskog plana Saveza,

• potpisuje ugovore i daje naloge u smislu realizacije programa i financijskog plana,

• surađuje sa Ministarstvom nadležnim za poslove športa, Hrvatskim paraolimpijskim odborom,Hrvatskim plivačkim savezom

• skrbi o izvještavanju javnosti o radu Saveza,

• izvršava i druge obveze utvrđene zakonom, općim aktima i drugim odlukama Skupštine i Izvršnog odbora.

5. Aribtraža

Članak 51.

Sve udruge članovi Saveza, kao i fizičke osobe koji su njihovi članovi prihvaćaju arbitražu Stalnog izabranog sudišta (dalje u tekstu: Izabrano sudište) koje je osnovano pri Hrvatskom Olimpijskom Odboru, u slučajevima izvarednih preispitivanja odluka Saveza protiv kojih su iscrpljena ili ne postoje druga sredstva pravne zaštite.

Članak 52.

Subjekti iz prethodnog članka mogu ugovoriti nadležnost izabranog sudišta za odlučivanje u sporovima nastalim u svezi s obavljanjem športske djelatnosti, kao i za odlučivanje u sporovima o pravima kojima mogu slobodno raspolagati ako zakonom nije određeno da za odlučivanje o određenoj vrsti tih sporova postoji isključivo stvarna nadležnost suda u Republici Hrvatskoj.

Članak 53.

Izabrano sudište odlučuje o zahtjevima za izvanredno preispitivanje odluka organa Saveza, organa članova, protiv kojih je iscrpljena, ili ne postoje, druga sredstva pravne zaštite pred organima Saveza.

VI. NACIONALNA ŠPORTSKA EKIPA

Članak 54.

Radi promidžbe i ostvarivanja najviših dostignuća u plivačkom športu za osobe s invaliditetom, Savez ustrojava nacionalne športske ekipe ( u daljnjem tekstu: reprezentacije)

Članak 55.

Upravljanje reprezentacijama je u djelokrugu rada direktora i izbornika reprezentacija.

Direktora i izbornika nacionalnih plivačkih ekipa imenuje Izvršni odbor, s tim da u određenim okolnostima osoba izbornika i direktora može biti utjelovljena u jednoj osobi.

Članak 56.

Nadležnosti direktora i izbornika su:

• skrbe o realizaciji usvojenog plana i programa nastupa nacionalnih plivačkih ekipa i pojedinaca,

• za provedbu plana i programa imenuju svoje suradnike iz redova aktivnih trenera za sve nacionalne plivačke ekipe,

• u suradnji sa imenovanim suradnicima utvrđuju prijedloge osnovnih kriterija i uvjeta za sastav nacionalnih plivačkih ekipa i pojedinca za

natjecanja usvojena planom i programom Saveza, te ih daju na suglasnost Izvršnom odboru Saveza,

• za realizaciju plana i programa, daju prijedloge Izvršnom odboru o načinu nabavke neophodnih sredstava, te i sami aktivno radu na pribavljanju istih,

• u suradnji sa članovima Izvršnog odbora Saveza direktor zaključuje sponzorske i druge ugovore radi rješavanja materijalnih i financijskih pitanja vezanih uz nastupe nacionalnih plivačkih ekipa i pojedinaca i daje ih na suglasnost Izvršnom odboru Saveza.

Članak 57.

Direktor i izbornik su samostalni u svom radu.

Za svoj rad direktor i izbornik su odgovorni Izvršnom Odboru.

VII. MATERIJALNO-FINANCIJSKOG POSLOVANJE

Članak 58.

Savez ostvaruje prihode vlastitom djelatnosšću, iz sredstava koje Republika Hrvatska osigurava u Državnom proračunu, te putem Hrvatskog Paraolimpijskog Odbora dostavlja Savezu, uplatom članarina, dobrovoljnih priloga i darova i drugih izvora u skladu sa zakonom.

Članak 59.

Proračunska sredstva strogo su namjenska i mogu se koristiti isključivo za poslove i zadaće prihvaćene godišnjim programom rada.

Članak 60.

Sredstvima koja Savez ostvaruje vlastitom djelatnošću, raspolaže Savez, a odluku o njihovom trošenju donosi Izvršni Odbor.

Članak 61.

Raspodjela ukupnih sredstava vrši se financijskim planom Saveza sukladno programu rada Saveza.

Naredbodavac za izvršenje financijskog plana je glavni tajnik Saveza.

Članak 62.

Materijalno-financijsko poslovanje Saveza vodi se u sukladbi sa zakonskim propisima.

Izvršni odbor imenuje osobe s ovlastima u financijskom poslovanju Saveza.

Članak 63.

Savez može stjecati pokretnu i nepokretnu imovinu.

Izvršni odbor donosi odluku o stjecanju nepokretne imovine, kao i odluku o prodaji, prijenosu na drugu pravnu osobu ili davanju u zakup nepokretne imovine.

Izvršni odbor donosi odluku o stjecanju, prodaji i prijenosu na drugu pravnu osobu ili davanje u zakup pokretne imovine.

VIII. URED SAVEZA

Članak 64.

Za obavljanje stručnih, administrativno-tehničkih i pomoćnih poslova Saveza osniva se Ured saveza (u daljnjem tekstu: ured)

Članak 65.

Ustrojstvo i način rada ureda uređuje se općim aktom kojeg donosi Izvršni Odbor.

Članak 66.

Obavljanje pojedinih stručnih poslova, Savez može povjeriti nekoj drugoj stručnoj službi, organizaciji ili pojedincu, zaključivanjem ugovora o djelu.

IX. JAVNOST RADA SAVEZA

Članak 67.

Rad Saveza je javan.

Javnost rada ostvaruje se:

• pravovremenim dostavljanjem materijala na prosudbu članicama Saveza i njihovim predstavnicima u Savezu, te drugim zainteresiranim udrugama,

• o radu Saveza izvještava javni tisak i druga sredstva javnog priopćavanja,

• informira građane o radu i poslovanju Saveza i na druge načine.

Članak 68.

Radi potpunijeg izvještavanja i informiranja javnosti o svom radu na svojoj internet stranici.

Članak 69.

Javnost rada vrši se sukladno propisima o javnom informiranju.

X. PRIZNANJA

Članak 70.

Savez dodjeljuje priznanja i nagrade svake godine u znak priznanja i časti za osobite doprinose razvitku plivačkog športa.

Savez dodjeljuje priznanja i nagrade na temelju Pravilnika o dodjeli priznanja i nagrada kojeg donosi Izvršni odbor Saveza.

XI. PRESTANAK RADA SAVEZA

Članak 71.

Savez prestaje radom u slučajevima propisanim zakonom i u slučaju kada Skupština donese odluku o prestanku rada Saveza.

Članak 72.

U slučaju prestanka rada Saveza imovina Saveza prelazi u vlasništvo nacionalne športske udruge koja nastavlja djelatnost na razvitku i promicanju plivačkog športa za osobe s invaliditetom na području Republike Hrvatske.

Ukoliko takova športska udruga neće postojati, imovinu Saveza preuzeti će HPO.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 73.

Statut donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja predstavnika Skupštine, uz prethodno provedenu prosudbu članova Saveza.

Članak 74.

Nacrt prijedloga Statuta utvrđuje Izvršni odbor i upućuje ga na javnu prosudbu članovima Saveza.

Po proteku roka za prosudbu, polazeći od prispjelih prijedloga, primjedbi i mišljenja, Izvršni odbor utvrđuje Prijedlog Statuta i upućuje ga na usvajanje Skupštini.

Iznimno nacrt prijedloga ovog Statuta utvrđuje Inicijativni odbor nakon provedene javne prosudbe članica Saveza.

Članak 75.

Izmjene i dopune Statuta vrše se na način i po postupku predviđenom za njegovo donošenje.

Članak 76.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština.

Članak 77.

Opći akti Saveza uskladit će se s ovim Statutom u roku 180 dana od dana stupanja na snagu istog.

Članovi Saveza dužni su svoje opće akte uskladiti s ovim Statutom u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Članak 78.

Ovaj Statut stupa na snagu 22.09. 2006 godine.

 

Ana Sršen
Predsjednica Hrvatskog plivačkog saveza osoba s invaliditetom